HUDOBNÝ ODBOR

            V roku 1953 vznikla vo Fiľakove na žiadosť občanov mesta Závodná hudobná škola pri n.p. Kovosmalt. O jej založenie sa zaslúžili najmä Július Schiller - učiteľ hudby, Štefan Chlebničan - tajomník ZK ROH Kovosmalt Fiľakovo a Dezider Vinár - námestník n.p. Kovosmalt.

            Problémy a krízy prežívala škola hneď pri svojom založení, neboli pre ňu miestnosti ani hudobné nástroje. Vyučovanie začalo v šatniach športového klubu, hudobné nástroje požičali školy, Dom osvety a ZK ROH Kovosmalt vo Fiľakove.

            Od novembra 1953 do marca 1954 sa brigádnickými prácami postavila pri futbalovom ihrisku budova pre hudobnú školu, v ktorej bolo 7 miestností pre individuálne vyučovanie. Pre vyučovanie teoretických predmetov bola od športového klubu vypožičaná jedna miestnosť. O štúdium na novozaloženej hudobnej škole bol veľký záujem. Vyučovať sa začalo na nástrojoch klavír a husle. Nakoľko pred založením hudobnej školy sa v meste už hudba súkromne vyučovala, riaditeľ novozaloženej školy Július Schiller požiadal riaditeľa hudobnej školy v Rimavskej Sobote Tibora Gabonáša o odbornú pomoc pri zaradení žiakov do jednotlivých ročníkov. Tak sa už v prvom roku vyučovalo v 1. až 4.ročníku. Na hodiny chodili cez deň deti, po večeroch dospelí. Záujemcovia sa hlásili nielen z mesta Fiľakova, ale aj z okolitých obcí ako napr. Radzovce, Hodejov, Šiatoroš, Belina, Biskupice, Čamovce, Šíd, Prša, atď.

            Prví učitelia boli takí, ktorí mali potrebnú kvalifikáciiu, ako i takí, ktorí na tomto úseku už mali skúsenosti a doposiaľ súkromne vyučovali, alebo hudba bola ich celoživotným záujmom.

            Počet žiakov školy bol 95.

            Menoslov učiteľov, ktorí v roku 1953 vyučovali:

            Július Schiller - klavír, riaditeľ školy

            Eva Schillerová - klavír

            Anna Žarnovická - klavír

            Oľga Černáková - klavír

            Ľudovít Kuloványi - husle

            Prvý koncert učiteľov a žiakov závodnej hudobnej školy sa uskutočnil vo februári 1954 vo Vigade. Koncert mal veľký úspech, na začiatku vystupovali žiaci vyšších ročníkov a za nimi sa obecenstvu predstavili učitelia školy.

          V roku 1954 bola závodná hudobná škola  poštátnená. Riaditeľom školy bol menovaný Július Schiller, vyučovali naďalej učitelia, ktorí pôsobili v závodnej hudobnej škole. Škola bola umiestnená v novovybudovaných priestoroch pri futbalovom ihrisku. Vyučovala sa hra na nástrojoch klavír a husle. V tomto období škola stála pred riešením otázky vyučovania hry na akordeón, o ktorý bol veľký záujem. Nakoľko učiteľ pre vyučovanie na tento nástroj nebol, p. Oľga Černáková, ktorá doteraz vyučovala klavír, sa podujala zúčastniť sa školenia výuky hry na akordeóne. Od šk. r. 1955 - 56 vyučovala p. Oľga Černáková už výlučne iba hru na akordeóne. Postupne sa po niekoľkých rokoch vytvoril akordeónový súbor, ktorí aktívne účinkoval na mnohých podujatiach ako v škole, tak i na verejnosti. Škola sa v tomto období  postupne zásobovala hudobnými nástrojmi a začiatkom šesťdesiatych rokov už mala dostatok sláčikových nástrojov, akordeónov i klavírov. Práca so žiakmi prebiehala podľa vyučovacích osnov, ktoré mali učitelia rozpracované podľa individuálnych schopností žiakov. Snažili sa vo svojej práci so žiakmi, najmä pri výbere prednesových skladieb, odstraňovať dekadentnú hudbu a s úspechom nacvičovali s nimi skladby slovenských, českých, maďarských a ruských skladateľov. V týchto rokoch sa rozbiehala účasť žiakov školy na rôznych súťažiach. Žiaci školy sa jej zúčastňovali od šk. r. 1955 - 56. Ich umiestnenia na okresných a krajských kolách boli dobré, získavali 1. - 3. miesta. Aktívne sa rozbiehala práca súborov na škole. Popri akordeónovom súbore pracoval aj husľový súbor pod vedením Ľudovíta Kuloványiho, neskôr od r. 1958 pod vedením Jána Kökénya. Tieto súbory sa zúčastňovali súťaží a aktívne pracovali aj na úseku mimoškolskej činnosti.

            Od šk. r. 1954 - 55 sa pravidelne konali polročné a výročné koncerty. Žiaci školy okrem toho vystupovali na mestských podujatiach, organizovaných z príležitosti rôznych výročí. Osobitne je potrebné spomenúť kultúrne brigády, ktoré sa uskutočňovali počas žatevných prác. Žiaci, ako aj učitelia školy  vystupovali v okolitých dedinách na spoločnom kultúrnom programe so žiakmi SVŠ a ZDŠ. Tieto mali dobrú úroveň a dobrú odozvu zo strany obecenstva.

            Roky 1954 - 64 boli charakteristické hľadaním ciest na zdokonaľovanie vyučovania hry jednotlivých nástrojov, v záujme toho sa konali pedagogické dni za účasti pedagógov z hudobných škôl v Lučenci a Modrom Kameni. Postupne sa rozširoval počet učiteľov a zvyšoval sa počet žiakov.

              V roku 1961, kedy na základe výnosu Ministerstva školstva a kultúry ČSSR došlo k reorganizácii hudobných škôl, sa škola premenovala na Ľudovú školu umenia. Šlo tu skutočne iba o premenovanie, škola i naďalej mala iba hudobný odbor az dôvodu počtu učiteľov nastali vážne priestorové ťažkosti, 11 učiteľov učilo v 7 miestnostiach. Preto sa hľadali možnosti riešenia tejto otázky, ktoré sa v roku 1964 vyriešili adaptovaním budovy bývalej maďarskej ZDŠ.

            Prvé žiacke koncerty:

10. jún 1955                - vystupovali takmer všetci žiaci, prvýkrát vystúpil akordeónový súbor

19. január 1956      - uskutočnený spoločne so ZDŠ, husľový súbor pod vedením Ľudovíta Kuloványiho hral jeho vlastné skladby

8. december 1956        - usporiadaný z príležitosti Mesiaca priateľstva, prvýkrát vystupovali aj učitelia školy spoločne so žiakmi vyšších ročníkov /komorná hra, štvorručná hra/

29. marec 1957           - slávnostný žiacky koncert na počesť výročia narodenia  J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov

23. jún 1957                - kultúrny večierok v Dome Osvety

25. - 26. jún 1957        - záverečný žiacky koncert, prvý deň vystupovali žiaci ročníkov 1. - 3.

                                    - druhý deň žiaci ročníkov 4. - 7.

             Novou kapitolou v histórii školy bolo presťahovanie sa do adaptovanej budovy bývalej ZDŠ maď., ktorá bola upravená pre potreby ĽŠU. Vyučovanie v nej sa začalo       1. IX. 1965. Škola dostala  k dispozícii 12 tried pre individuálne vyučovanie, riaditeľňu, zborovňu a koncertnú sálu, kde sa vyučovala hudobná náuka a konali sa žiacke koncerty ako i ostatné podujatia organizované školou. V tomto období sa rozširoval počet učiteľov. Nastupujúci mladí učitelia zatiaľ neboli kvalifikovaní, preto značná časť z nich diaľkovo študovala na konzervatóriách v Košiciach a v Žiline. Za obdobie sledovaných rokov získali kvalifikáciu diaľkovým štúdiom traja učitelia, traja štúdium neukončili.

             1. IX.1967 bol za riaditeľa školy vymenovaný p. Mikuláš Csaba - absolvent Konzervatória v Bratislave, ktorý od r. 1960 vyučoval na škole nástroj akordeón. 1. IX.1968  vzhľadom na zvýšený počet tried na škole bola za zástupkyňu menovaná p. Hilda Jurečeková - absolventka Konzervatória v Košiciach, ktorá na škole vyučovala od r. 1963 nástroj husle. Učitelia školy sa v tomto období zamerali na prípravu žiakov na ďalšie štúdium hudby na konzervatóriách, v snahe doplniť postupne učiteľský kolektív kvalifikovanými učiteľmi z radov prijatých žiakov. Na veľmi dobrej úrovni bola v týchto rokoch mimoškolská činnosť učiteľov a žiakov školy.

Uskutočnili sa dva učiteľské koncerty v rokoch 1967 a 1970.

            V roku 1968 bola výuka na škole rozšírená o výtvarný odbor.  Jeho činnosť je spracovaná v samostatnej časti.

            V tomto období divadalný krúžok ZK ROH n.p.Kovosmalt v spolupráci s MO Csemadok nacvičili 3 operety a 2 spevohry. Učitelia, ale aj žiaci vyšších ročníkov husľového oddelenia boli členmi orchestra, ktorý dirigoval p. Mikuláš Csaba. Uvedenými predstaveniami sa zúčastňovali súťažnej prehliadky divadelných súborov na Jókaiho dňoch v Komárne, kde orchester za dobrý výkon obdržal osobitnú cenu poroty. Aktívna bola aj práca so speváckymi zbormi. Mikuláš Csaba prevzal vedenie mužského speváckeho zboru vo Fiľakove, založeného už v roku 1921 a od r. 1972 bol taktiež vedúcim ženského spevokolu pri Zväze žien v Radzovciach. Hilda Jurečeková bola v rokoch 1970 - 1974 členkou Krajského symfonického orchestra v Banskej Bystrici. Učitelia klavírneho oddelenia sa zapájali do práce ZPOZ pri MsNV vo Fiľakove. Celkove mimoškolská činnosť učiteľov školy bola rôznorodá a napomáhala kultúrnemu rozvoju mesta Fiľakovo. Významným krokom vpred bolo v tomto období organizovanie výchovných koncertov v sídle školy, ale i mimo nej. Ich cieľom bolo oboznámiť žiakov škôl s jednotlivými obdobiami vývoja hudby, so životom a tvorbou skladateľov a dejinami hudby. Žiaci ĽŠU sa v rámci týchto koncertov predstavili na ZDŠ slovenskej a maďarskej vo Fiľakove, v Radzovciach, Veľkých Dravciach, Lovinobani, Utekáči, SOU Buzitka a v Detskom domove Konrádovce.

            V rámci výchovných koncertov sa uskutočnili v tomto období 4 žiacke koncerty v Štátnych kúpeľoch Číž. Žiaci školy vystupovali taktiež v kultúrnych programoch mestských osláv, usporiadaných na počesť rôznych výročí.Počnúc rokom 1970 sa pravidelne usporadúval v spolupráci s profesormi košického konzervatória koncert bývalých absolventov školy, ktorí v tom období študovali na  uvedenej škole. Tieto koncerty mali dobrú odozvu a napomáhali ďalšiemu kvalitatívnemu rastu školy. V tejto tradícii škola pokračuje aj v súčasnosti.

            V roku 1970 v spolupráci s ONV OŠ škola nadviazala družbu so Štátnou školou v Nagybátonyi v Maďarsku. V rámci tejto družby sa v rokoch 1970 a 1971 uskutočnili výmenné koncerty žiakov a učiteľov škôl vo Fiľakove, Nagybátonyi a Pásztó. Výmena skúseností po odbornej stránke, vzájomná výmena prednesových skladieb umožnili spoznávať hudobnú kultúru a systém hudobného školstva obidvoch národov.

Koncerty žiakov a učiteľov Štátnej hudobnej školy v Nagybátonyi sa uskutočnili:

vo Fiľakove 28. mája 1970, 16. júna 1971 v Číži 30. mája 1970.

Koncerty žiakov a učiteľov ĽŠU vo Fiľakove sa uskutočnili:

v Nagybátonyi 6. - 7. júna 1970, 29. mája 1971 a v Pásztó 30. mája 1971.

           V týchto rokoch sa začali na školu vracať prví absolventi konzervatória z radov bývalých absolventov školy. Zlepšila sa kvalifikovanosť učiteľského kolektívu a postupne sa zvyšoval aj počet učiteľov. V šk. r. 1983 - 84 bolo na škole 17 učiteľov, z toho 14 kvalifikovaných. Spolupráca školy s miestnymi základnými a materskými školami sa v tomto období značne zlepšila. Učitelia ĽŠU úzko spolupracovali s učiteľkami materských škôl pri výbere talentovaných detí pre štúdium na ĽŠU. Každoročne sa uskutočňovali ukážkové vystúpenia žiakov ĽŠU pre deti materských škôl.

            Ďalej sa rozvíjala mimoškolská činnosť. Pravidelnými sa stali vystúpenia žiakov školy na podujatiach, organizovaných rôznymi organizáciami v meste a okolí, uskutočňovaných na počesť jednotlivých výročí.

            Pravidelne sa uskutočňovali žiacke koncerty, z ktorých možno spomenúť pamätný koncert, usporiadaný 21. decembra 1976 pre žiakov a pedagógov SOU z Charkova.

            V roku 1980 žiačka klavírneho oddelenia Csilla Vágóová z triedy Magdalény Bodnárovej a akordeónový kvintet pod vedením Róberta Kobelu vystúpili v televíznej relácii „Maľovaný svet“.

            Novým momentom v histórii školy bolo založenie žiackej dychovej hudby 1. októbra 1981. Nakoľko v dychovom oddelení nebol dostatočný počet žiakov, do dychovej hudby boli zaradení aj žiaci z ostatných oddelení, ktorí sa učili hru na niektorý z dychových alebo bicích nástrojov ako obligátny nástroj. Práca v začiatkoch bola mimoriadne náročná, ale výsledky sa dostavili na verejných vystúpeniach a koncertoch.

            V školskom roku 1988/89 žiacka dychová hudba postúpila do krajského kola súťaže žiackych dychových hudieb ĽŠU. I keď sa neumiestnila na ocenených miestach, samotná jej účasť  bola vynikajúcim výsledkom práce učiteľov, ktorí ju viedli. S prácou žiackej dychovej hudby sa spájali v rokoch 1986-1988 sústredenia žiakov na Látkach, organizované v spolupráci so ZK ROH pri n.p. Kovosmalt.

              Dychová hudba pre nedostatok žiakov v dychovom odbore zanikla v roku 1989.

             V roku 1985 bol na škole založený literárno - dramatický  odbor. Jeho činnosť je spracovaná v samostatnej časti.

              V polovici 80-tych rokov zvyšujúci sa počet žiakov a nepriaznivé podmienky výtvarného odboru súrili  riešiť priestorové problémy školy. Toto sa podarilo, keď sa susedná maďarská škôlka odsťahovala do novej budovy a škola dostala jej priestory. Po rekonštrukčných prácach od šk.r. 1988 - 1989 už tu pokračovalo vyučovanie výtvarného odboru a hudobnej teórie.

            Z roka na rok usporiadané školské súťaže priniesli svoje ovocie. Dobré výsledky dosiahli učitelia akordeónového a husľového oddelenia  v komornej hre ako i v sólovom prednese na celoslovenských kolách súťaže ĽŠU. V šk.r. 1985 - 86 získal akordeónový kvartet z triedy Róberta Kobelu 2.miesto. V šk.r. 1986 - 87 získala Alžbeta Gálová z triedy Hildy Jurečekovej v sólovej hre na husle 3.miesto. V šk.r. 1987 - 88 Gejza Jakab z triedy Márie Patvarošovej obsadil v sólovej hre na akordeón 2. miesto.

November 1989 priniesol zmeny aj do života ľudových škôl umenia. Prvou z nich bolo, že od r.1990 sa premenovala aj fiľakovská ĽŠU na Základnú umeleckú školu.

            Od 1. 9. 1991 do funkcie riaditeľky školy bola menovaná Mgr. Edita Foszlányiová a zástupkyňou riaditeľky sa stala p. Zuzana Kenyeresová.

            Ústredne organizované súťaže zanikli,  časom ich nahradili školské súťažné prehliadky. Sledoval sa tým zámer umožniť žiakom zdokonaliť sa v hre na svojom nástroji, zoznámiť sa s novými, doteraz málo známymi skladbami a najmä poskytnúť príležitosť porovnať úroveň svojej hry s hrou svojich spolužiakov. Tieto školské súťažné prehliadky sa uskutočnili v rokoch 1994, 1995 a 1997.

            Časom nastúpila potreba postúpiť ďalej, prejaviť sa nielen v rámci školy, ale aj v širšom okolí. Na podnet ZUŠ Lučenec sa v roku 1998 po prvýkrát uskutočnila súťažná prehliadka - Novohradské pódium mladých umelcov, usporiadaná pre sólové hudobné nástroje. Zapojilo sa do nej 5 ZUŠ: Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Veľký Krtíš a Modrý Kameň. V roku 1999 bola súťažná prehliadka uskutočnená v ZUŠ Veľký Krtíš, s rozšírením aj na Gemerský región. Tretí ročník súťažnej prehliadky sa uskutočnil v roku 2000 na našej škole. Do súťaže sa zapojilo 11 ZUŠ z novohradsko-gemerského regiónu. Jeden žiak súťažil za ZUŠ Kráľovský Chlmec. Súťažilo celkovo 120 žiakov na nástrojoch klavír, husle, akordeón, zobcová flauta, flauta, klarinet, trúbka a saxofón. Každý účastník súťaže obdržal pamätnú plaketu ZUŠ Fiľakovo, autorom grafického návrhu ktorej bol Mgr. František Mráz. Štvrtý ročník súťažnej prehliadky prebiehal podľa nového organizačného zadelenia - na jej organizovaní sa podieľalo 6 ZUŠ novohradsko-gemerského regiónu. Uskutočnila sa v roku 2002. Naša škola organizovala súťažnú prehliadku pre nástroj akordeón.

            Najvyšším ocenením každej súťažnej prehliadky bolo udelenie Ceny primátora. V 1. ročníku Cenu primátora  mesta Lučenec obdržali z našej školy: Zoltán Kováč - klavír a Alexander Bozó - husle. Cenu primátora mesta Veľký Krtíš v 2. ročníku súťaže získali: Július Ökrös - husle, Melinda Tóthová - Katarína Koroncziová: štvorručná hra na klavíri. Cenu primátora mesta Fiľakovo v 3. ročníku súťaže obdržal: Alexander Bozó - husle. Cena primátora v 4. ročníku vzhľadom na organizačné zmeny udelená nebola.

            Významnou udalosťou v živote školy bol slávnostný koncert usporiadaný k 75O. výročiu prvej písomnej zmienky o Fiľakove, ktorý sa uskutočnil 7. júna 1996. Na koncerte sa predstavili žiaci školy, študenti konzervatórií i profesionálni umelci, ktorí absolvovali na našej škole. Z účinkujúcich, ktorých obecenstvo odmenilo dlhotrvajúcim potleskom, spomeňme aspoň niektorých: Alexander Bozó - ZUŠ Fiľakovo - husle, Gabriel Nagy - Konzervatórium Košice - klavír, Zoltán Kelemen - Konzervatórium Košice - akordeón, Milan Olšiak - Konzervatórium Banská Bystrica - husle, Agnesa Tóthová - ZUŠ Fiľakovo - spev, Peter Schneider - Štátna opera Banská Bystrica - spev a iní.

              Od 1. 2. 2001 je riaditeľom školy Mgr. František Mráz a od 1. 9. 2001 zástupcom riaditeľa školy Róbert Kobela.

            K poslednej významnej zmene v organizácii školy došlo od 1. 7. 2002, odkedy sa zriaďovateľom školy stalo mesto Fiľakovo a škola získala štatút samostatného právneho subjektu.

 

            VÝTVARNÝ ODBOR

            Výtvarný odbor bol na škole otvorený až po 15 rokoch existencie školy, v školskom roku 1968 - 1969, teda podstatne neskôr, ako na väčších ĽŠU. I keď záujem o štúdium v tomto odbore bol už dlhšie, neboli pre jeho existenciu ešte vytvorené vhodné podmienky.

            V prvých rokoch po otvorení výtvarného odboru stáli pred vedením školy tri prioritné úlohy: zabezpečiť dostatočný počet žiakov, stabilizovať odbor po stránke pedagogického zabezpečenia a zabezpečiť vhodné priestory pre výuku. V roku otvorenia, t.j. v roku 1968 sa na štúdium  prihlásilo 15 žiakov a prvou vyučujúcou bola p. Eva Gallová. V tomto roku sa výtvarný odbor vyučoval v koncertnej sále, v nasledujúcom školskom roku bola výtvarnému odboru pridelená miestnosť v priestoroch bývalej ZDŠ maď. pod Fiľakovským hradom, ktorá už od začiatku svojimi skromnými priestormi účelom odboru nevyhovovala.

            Napriek nepriaznivým podmienkam sa učitelia odboru snažili obsiahnuť čo najviac výtvarných techník v grafike, modelovaní, maľbe a dekoratívnych prácach. Žiaci sa svojimi prácami prezentovali na viacerých celoslovenských výtvarných súťažiach, poplatných svojej dobe, napr.: Pioniersky výtvarný a literárny Trenčín, ZSSR očami detí, VOSR, Celoslovenská súťaž ĽŠU, Súťaž s brannou tematikou, ale už v týchto rokoch boli oboslané i medzinárodné súťaže, napr. Grafika v Toruni v Poľsku a žiaci prinášali pre školu prvé ocenenia. Okrem súťaží sa pravidelne zúčastňovali i výstav v meste Fiľakovo, napr. v škol. roku 1983/84 výstavy História Fiľakova v Novohradskom múzeu, v škol. rokoch 1985/86 a 1986/87 výstav v ZK ROH Fiľakovo pod názvom Rok mieru či Deň múzeí.

            V týchto rokoch sa postupne vystriedali viacerí interní a externí pedagógovia: Ivan Hronec, Darina Dupanová, Mgr. Jela Pavlovičová, Dušan Krnáč, Eva Völgyiová, Mgr. Mária Drozdová, Mgr. Ivan Bystriansky.

            Od roku 1987 vyučoval odbor interne Mgr. František Mráz, externe Milena Filipová a Katarína Mrázová, od roku 2000 aj Mgr. Viera Málišová, Mgr.art. Alfréd Balázs, Mgr.art. Jana Bialová a externe Mgr. Edita Mrázová. Od roku 1987, kedy sa počet žiakov v odbore pohyboval v priemere okolo 70, začal počet žiakov postupne stúpať i zásluhou toho, že nevyhovujúce priestory pod hradom i v ZŠ Školská (1987/88) nahradili vlastné priestory v budove rekonštruovanej bývalej MŠ, ktorá sa od školského roku 1988/89 stala súčasťou ĽŠU a výrazne vyriešila dovtedy skromné priestorové pomery. V roku osláv dosiahol počet žiakov výtvarného odboru rekordný počet 131, zároveň však pri tomto trende nárastu žiakov i potrebu opäť riešiť problém vyhovujúcich priestorov na vyučovanie, čo sa pri súčasnom stave finančných prostriedkov v rezorte školstva javí ako úloha temer neriešiteľná s prívlastkom science-fiction.

            Chronológia najvýznamnejších oboslaných súťaží a ocenení výtvarného odboru od školského roku 1988/89:

Školský rok 1988/89:

Bienále fantázie Martin, Grafika Toruň/Poľsko, Moskva/ZSSR-“Svet v roku 2000“

Lidice-Pamätná medaila škole

Školský rok 1991/92:

Grafika Toruň/Poľsko, Athény ´92/Grécko, „Na vlastných nohách“-pohľadnice-Oslo/Nórsko, Výtvarný Trenčín-12 cien, Lidice-“Zlatá ruža“- medaila škole

Školský rok 1992/93:

Lidice-3 ceny za grafiku,

Výtvarný Trenčín-2 hlavné ceny - František Mráz, Milan Antal

Kanagawa/Japonsko-zlatá medaila Gabriela Földiová

Školský rok 1993/94:

„Na vlastných nohách“-pohľadnice-Oslo/Nórsko

Peking/Čína -“Moja rodina“- cena Andrea Bartková

„Hory, ľudia, šport“- Poprad - ceny Marianna Palečeková, Marián Nagy

TV relácia „Od Kuka do Kuka“- návrhy na tričká s protidrogovou tematikou

Školský rok 1994/95:

„Mapa sveta“- Žarnovica, Athény/Grécko, Peking/Čína

„Na vlastných nohách“- pohľadnice - Oslo/Nórsko

Celoslovenské dni comics/L.Mikuláš - hlavná cena: Silvia Potkányová

„Hory, ľudia,šport“- Poprad - ceny Lenka Kozáková, Marián Nagy

„Európa v škole - 8.ročník/Bratislava - CENA za kolekciu prác

Školský rok 1995/96:

750. výročie Fiľakova - súťaž „Fiľakovo-minulosť a súčasnosť“

„Na vlastných nohách“-pohľadnice - Oslo/Nórsko

Poštové známky/Detva - cena Noémi Vargová

Bienále fantázie Martin - cena Róberta Rezníková

Zelený svet Banská Bystrica - cena Erika Šuppenová

„Európa v škole-9.ročník/Bratislava - čestné uznanie za kolekciu prác

Školský rok 1996/97:

Zelený svet Banská Bystrica,

Bohúňova paleta D.Kubín - 2. cena Veronika Gulyášová

Výtvarné alternatívy Pov.Bystrica - 9 zvláštnych cien

„Európa v škole - 10.ročník/Bratislava

Školský rok 1997/98:

Zelený svet Banská Bystrica - hl. cena Katarína Migátová

„Novoročenky“/R.Sobota - cena Petra Cíferová

Polícia očami detí/Bratislava - cena riad.NOC - Petra Cíferová

Gorazdovo Námestovo - 6 cien, Nagano/Japonsko - pohľadnice k zimnej olympiáde

„O Jánošíkov dukát“/L.Mikuláš - 6 cien a pamätná medaila škole

„Európa v škole - 10.ročník/Bratislava, „Detská tvorba“/MsKS - Múzeum Fiľakovo

Školský rok 1998/99:

Zelený svet Banská Bystrica - hl. cena Gabriela Farkasová

„Nebezpečenstvo drogy“/Trnava - cena Pavol Balog

Szabóov grafický Lučenec - cena Pavol Zólyomi

„Namaľuj draka“/DRAGON BRNO/ČR - 16 ocenení

TV relácia KAMERA M - vystúpili Radoslava a Marek Cibuľovci

Školský rok 1999/2000:

Zelený svet Banská Bystrica - cena Csilla Kovácsová

„Európa v škole“/Lučenec, „Rainbow-Dúha“ - Zánka/Maďarsko, Lidice/ČR

FANTÁZIA - spoločná súťaž s časopisom Fantázia - MsKS Fiľakovo - 17 cien,

veľká prezentácia na medzinárodnom festivale sci-fi ISTROCON/Bratislava

Školský rok 2000/2001:

Zelený svet Banská Bystrica - cena Mgr.Františkovi Mrázovi za pedagogické vedenie a úspešné pôsobenie v doterajších ročníkoch súťaže

„Turecké boje na hradoch“-Fiľakovský hrad - 3 ceny

Bohúňova paleta D.Kubín - 3 ceny a čestné uznanie škole za kolekciu prác

Lidice/ČR - 5 cien

Školský rok 2001/2002:

Zelený svet Banská Bystrica - cena Petra Cíferová

Novoročenky - R.Sobota - cena Romana Kovácsová

Bienále detskej výtvarnej tvorby V.Krtíš - 6 cien, hl.cena - Michal Erdelac,

diplom škole v zlatom pásme za mimoriadne úspešné práce

„Rainbow 2002“ - Zánka/Maďarsko - ceny Diana Šingliarová, Marcela Známová

„Bitka pri Lučenci“/Lučenec - 4 ceny

„Gorazdovo Námestovo“ - 3 ceny

„Dieťa a pes“-Cienstochova/Poľsko - cena R. Fehérvári

Bohúňova paleta D.Kubín - 4 ceny

            Z iniciatívy pedagógov výtvarných odborov ZUŠ novohradsko-gemerského regiónu bol verejnosti sprístupnený I. ročník spoločnej putovnej prehliadky prác žiakov výtvarných odborov ako nesúťažná konfrontácia snažení pedagógov i žiakov pri hľadaní nových výrazových prostriedkov detskej tvorby v školskom roku 1995/96. Po prvých ročníkoch sa forma prehliadky ustálila ako bienále, striedajúc sa s inými odbormi ZUŠ. V škol. roku 1998/99 sa uskutočnil II. ročník, v škol. roku 2000/2001 III. ročník. V čase osláv 50. výročia založenia ZUŠ Fiľakovo (máj 2003) je cťou našej školy, že môže uvítať už IV. ročník prehliadky pod názvom „PALETA MLADÝCH UMELCOV“, na ktorej sa mimo prác našich žiakov prezentujú i žiaci z nasledovných ZUŠ: Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Revúca, Rožňava, Tisovec, Modrý Kameň.

Okrem obosielania súťaží či iných nesúťažných výstav žiaci výtvarného odboru úzko spolupracujú i s inými kultúrnymi inštitúciami v meste, pre ktoré pripravujú rôzne propagačné materiály, alebo sa podieľajú svojimi dielami priamo pri realizácii ich umeleckých projektov.

Pravidelne už roky pripravujú plagáty pre kultúrne programy organizované Domom Matice slovenskej vo Fiľakove (vianočné vystúpenia, stavanie májov...), podieľajú sa na scénografii týchto vystúpení, dlhodobo úspešná je spolupráca s divadelnými súbormi (Zsibongó, Apropó), pre ktoré pripravujú spolu s pedagógmi scénografiu, kostýmy, plagáty. V školskom roku 1995/96 absolventi výtvarného odboru vytvorili dve veľkoplošné nástenné maľby pre ZŠ Farská lúka Fiľakovo, ktorými skrášlili priestory vestibulu a pod vedením Mgr.art. Jany Bialovej v roku 2002 sa žiaci podieľali na výtvarnej výzdobe vstupných priestorov  CVČ Fiľakovo.

           

            LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

            Literárno-dramatický odbor bol na škole založený v školskom roku 1985/86 s počtom žiakov 23 a jeho prvým vyučujúcim bol Dušan Krnáč, ktorý zároveň vyučoval výtvarný odbor. Po jeho odchode odbor vyučovali externe ďalší učitelia z maďarských ZŠ - Eva Kerekešová, Klára Szabová, Eva Nagyová, Gabriela Tóthová, Petronela Baková a  Szvorák Zsuzsanna

            Prvé verejné vystúpenia žiakov sa uskutočnili v roku 1988 v Mestskej ľudovej knižnici a vo veľkej sále školy pre žiakov MŠ a tieto vystúpenia sa neskôr pravidelne opakovali i pre vyššie ročníky ZŠ ako i pre širokú verejnosť.

            V škol. roku 1989/90 nacvičili starší žiaci divadelnú hru Tom Sawyer pod vedením p.uč. Szvorák, s ktorou vystupovali v Hodejove či Veľkých Dravciach a v mesiaci máj sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky maďarských detských divadelných súborov v Dunajskej Strede.

            V školskom roku 1990/91 boli otvorené i dve oddelenia pre slovenských žiakov, ktoré vyučovali externe Mgr. Agnesa Bystrianska a Mgr. Edita Mrázová, pod vedením ktorej starší žiaci nacvičili hru Úbohé strašidlá. V nasledujúcom školskom roku už žiaci týchto skupín vystúpili v rámci vianočného a žiackeho koncertu. Mladší žiaci nacvičili pod vedením p.uč. Bystrianskej pásmo pre žiakov MŠ, starší žiaci p.uč. Mrázovej divadelnú hru Pipi Dlhá Pančucha. Päť žiačok z tejto triedy prvýkrát ukončilo štúdium LDO absolventskými skúškami.

            LDO - maďarské skupiny mali viaceré vystúpenia vo Fiľakove a okolitých obciach. Divadelný súbor mladších žiakov (p.uč. Kerekešová) „PÖTTYÖM“ získal 1. miesto na okresnej prehliadke v Radzovciach a postúpil do celoslovenského kola v Dunajskej Strede - Duna menti tavasz.

            Starší žiaci divadelného súboru „ZSIBONGÓ“ (p.uč. Szvorák) vystúpili na Novohradskom župnom festivale v meste Nagybátony v Maďarsku, odkiaľ postúpili do vyššieho kola v Budapešti, kde sa umiestnili na 2. mieste.

            Poslednú slovenskú skupinu mladších žiakov v škol. roku 1992/93 vyučovala externe Mgr. Barbora Strapková.

            V tomto školskom roku nacvičili maďarskí žiaci p.uč. Szvorák a Kerekešovej divadelnú hru „PINOCCHIO“, s ktorou získali 1. miesto v okresnom kole a postúpili na celoslovenskú prehliadku v Dunajskej Strede. Eva Kerekešová ml. získala Cenu za najlepší herecký výkon. V apríli 1993 sa v Rimavskej Sobote uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v maďarskej reči, kde Agnesa Januseková získala 1. miesto.

V nasledujúcom školskom roku už LDO otvorený nebol z organizačných dôvodov.

Po niekoľkoročnej prestávke bol LDO opäť otvorený na škole od 1. 2. 2002 s počtom žiakov 7 a vyučuje ho Mgr. Anton Oláh, interný učiteľ školy. Žiaci už na konci roka pripravili krátke divadelné predstavenie Trojruža, s ktorým vystúpili na mestských oslavách MDD v areáli Fiľakovského hradu a na ukážkovom koncerte pre žiakov MŠ v koncertnej sále školy. V školskom roku 2002/2003 založili žiaci LDO divadelný súbor RUŽOVÉ OKULIARE, v rámci ktorého pripravujú  a nacvičujú divadelnú hru Katka a veľký klamár.