HUDOBNÝ ODBOR

            V roku 1953 vznikla vo Fiľakove na žiadosť občanov mesta Závodná hudobná škola pri n.p. Kovosmalt. O jej založenie sa zaslúžili najmä Július Schiller - učiteľ hudby, Štefan Chlebničan - tajomník ZK ROH Kovosmalt Fiľakovo a Dezider Vinár - námestník n.p. Kovosmalt.

            Problémy a krízy prežívala škola hneď pri svojom založení, neboli pre ňu miestnosti ani hudobné nástroje. Vyučovanie začalo v šatniach športového klubu, hudobné nástroje požičali školy, Dom osvety a ZK ROH Kovosmalt vo Fiľakove.

            Od novembra 1953 do marca 1954 sa brigádnickými prácami postavila pri futbalovom ihrisku budova pre hudobnú školu, v ktorej bolo 7 miestností pre individuálne vyučovanie. Pre vyučovanie teoretických predmetov bola od športového klubu vypožičaná jedna miestnosť. O štúdium na novozaloženej hudobnej škole bol veľký záujem. Vyučovať sa začalo na nástrojoch klavír a husle. Nakoľko pred založením hudobnej školy sa v meste už hudba súkromne vyučovala, riaditeľ novozaloženej školy Július Schiller požiadal riaditeľa hudobnej školy v Rimavskej Sobote Tibora Gabonáša o odbornú pomoc pri zaradení žiakov do jednotlivých ročníkov. Tak sa už v prvom roku vyučovalo v 1. až 4.ročníku. Na hodiny chodili cez deň deti, po večeroch dospelí. Záujemcovia sa hlásili nielen z mesta Fiľakova, ale aj z okolitých obcí ako napr. Radzovce, Hodejov, Šiatoroš, Belina, Biskupice, Čamovce, Šíd, Prša, atď.

            Prví učitelia boli takí, ktorí mali potrebnú kvalifikáciiu, ako i takí, ktorí na tomto úseku už mali skúsenosti a doposiaľ súkromne vyučovali, alebo hudba bola ich celoživotným záujmom.

            Počet žiakov školy bol 95.

            Menoslov učiteľov, ktorí v roku 1953 vyučovali:

            Július Schiller - klavír, riaditeľ školy

            Eva Schillerová - klavír

            Anna Žarnovická - klavír

            Oľga Černáková - klavír

            Ľudovít Kuloványi - husle

            Prvý koncert učiteľov a žiakov závodnej hudobnej školy sa uskutočnil vo februári 1954 vo Vigade. Koncert mal veľký úspech, na začiatku vystupovali žiaci vyšších ročníkov a za nimi sa obecenstvu predstavili učitelia školy.

          V roku 1954 bola závodná hudobná škola  poštátnená. Riaditeľom školy bol menovaný Július Schiller, vyučovali naďalej učitelia, ktorí pôsobili v závodnej hudobnej škole. Škola bola umiestnená v novovybudovaných priestoroch pri futbalovom ihrisku. Vyučovala sa hra na nástrojoch klavír a husle. V tomto období škola stála pred riešením otázky vyučovania hry na akordeón, o ktorý bol veľký záujem. Nakoľko učiteľ pre vyučovanie na tento nástroj nebol, p. Oľga Černáková, ktorá doteraz vyučovala klavír, sa podujala zúčastniť sa školenia výuky hry na akordeóne. Od šk. r. 1955 - 56 vyučovala p. Oľga Černáková už výlučne iba hru na akordeóne. Postupne sa po niekoľkých rokoch vytvoril akordeónový súbor, ktorí aktívne účinkoval na mnohých podujatiach ako v škole, tak i na verejnosti. Škola sa v tomto období  postupne zásobovala hudobnými nástrojmi a začiatkom šesťdesiatych rokov už mala dostatok sláčikových nástrojov, akordeónov i klavírov. Práca so žiakmi prebiehala podľa vyučovacích osnov, ktoré mali učitelia rozpracované podľa individuálnych schopností žiakov. Snažili sa vo svojej práci so žiakmi, najmä pri výbere prednesových skladieb, odstraňovať dekadentnú hudbu a s úspechom nacvičovali s nimi skladby slovenských, českých, maďarských a ruských skladateľov. V týchto rokoch sa rozbiehala účasť žiakov školy na rôznych súťažiach. Žiaci školy sa jej zúčastňovali od šk. r. 1955 - 56. Ich umiestnenia na okresných a krajských kolách boli dobré, získavali 1. - 3. miesta. Aktívne sa rozbiehala práca súborov na škole. Popri akordeónovom súbore pracoval aj husľový súbor pod vedením Ľudovíta Kuloványiho, neskôr od r. 1958 pod vedením Jána Kökénya. Tieto súbory sa zúčastňovali súťaží a aktívne pracovali aj na úseku mimoškolskej činnosti.

            Od šk. r. 1954 - 55 sa pravidelne konali polročné a výročné koncerty. Žiaci školy okrem toho vystupovali na mestských podujatiach, organizovaných z príležitosti rôznych výročí. Osobitne je potrebné spomenúť kultúrne brigády, ktoré sa uskutočňovali počas žatevných prác. Žiaci, ako aj učitelia školy  vystupovali v okolitých dedinách na spoločnom kultúrnom programe so žiakmi SVŠ a ZDŠ. Tieto mali dobrú úroveň a dobrú odozvu zo strany obecenstva.

            Roky 1954 - 64 boli charakteristické hľadaním ciest na zdokonaľovanie vyučovania hry jednotlivých nástrojov, v záujme toho sa konali pedagogické dni za účasti pedagógov z hudobných škôl v Lučenci a Modrom Kameni. Postupne sa rozširoval počet učiteľov a zvyšoval sa počet žiakov.

              V roku 1961, kedy na základe výnosu Ministerstva školstva a kultúry ČSSR došlo k reorganizácii hudobných škôl, sa škola premenovala na Ľudovú školu umenia. Šlo tu skutočne iba o premenovanie, škola i naďalej mala iba hudobný odbor az dôvodu počtu učiteľov nastali vážne priestorové ťažkosti, 11 učiteľov učilo v 7 miestnostiach. Preto sa hľadali možnosti riešenia tejto otázky, ktoré sa v roku 1964 vyriešili adaptovaním budovy bývalej maďarskej ZDŠ.

            Prvé žiacke koncerty:

10. jún 1955                - vystupovali takmer všetci žiaci, prvýkrát vystúpil akordeónový súbor

19. január 1956      - uskutočnený spoločne so ZDŠ, husľový súbor pod vedením Ľudovíta Kuloványiho hral jeho vlastné skladby

8. december 1956        - usporiadaný z príležitosti Mesiaca priateľstva, prvýkrát vystupovali aj učitelia školy spoločne so žiakmi vyšších ročníkov /komorná hra, štvorručná hra/

29. marec 1957           - slávnostný žiacky koncert na počesť výročia narodenia  J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov

23. jún 1957                - kultúrny večierok v Dome Osvety

25. - 26. jún 1957        - záverečný žiacky koncert, prvý deň vystupovali žiaci ročníkov 1. - 3.

                                    - druhý deň žiaci ročníkov 4. - 7.

             Novou kapitolou v histórii školy bolo presťahovanie sa do adaptovanej budovy bývalej ZDŠ maď., ktorá bola upravená pre potreby ĽŠU. Vyučovanie v nej sa začalo       1. IX. 1965. Škola dostala  k dispozícii 12 tried pre individuálne vyučovanie, riaditeľňu, zborovňu a koncertnú sálu, kde sa vyučovala hudobná náuka a konali sa žiacke koncerty ako i ostatné podujatia organizované školou. V tomto období sa rozširoval počet učiteľov. Nastupujúci mladí učitelia zatiaľ neboli kvalifikovaní, preto značná časť z nich diaľkovo študovala na konzervatóriách v Košiciach a v Žiline. Za obdobie sledovaných rokov získali kvalifikáciu diaľkovým štúdiom traja učitelia, traja štúdium neukončili.

             1. IX.1967 bol za riaditeľa školy vymenovaný p. Mikuláš Csaba - absolvent Konzervatória v Bratislave, ktorý od r. 1960 vyučoval na škole nástroj akordeón. 1. IX.1968  vzhľadom na zvýšený počet tried na škole bola za zástupkyňu menovaná p. Hilda Jurečeková - absolventka Konzervatória v Košiciach, ktorá na škole vyučovala od r. 1963 nástroj husle. Učitelia školy sa v tomto období zamerali na prípravu žiakov na ďalšie štúdium hudby na konzervatóriách, v snahe doplniť postupne učiteľský kolektív kvalifikovanými učiteľmi z radov prijatých žiakov. Na veľmi dobrej úrovni bola v týchto rokoch mimoškolská činnosť učiteľov a žiakov školy.

Uskutočnili sa dva učiteľské koncerty v rokoch 1967 a 1970.

            V roku 1968 bola výuka na škole rozšírená o výtvarný odbor.  Jeho činnosť je spracovaná v samostatnej časti.

            V tomto období divadalný krúžok ZK ROH n.p.Kovosmalt v spolupráci s MO Csemadok nacvičili 3 operety a 2 spevohry. Učitelia, ale aj žiaci vyšších ročníkov husľového oddelenia boli členmi orchestra, ktorý dirigoval p. Mikuláš Csaba. Uvedenými predstaveniami sa zúčastňovali súťažnej prehliadky divadelných súborov na Jókaiho dňoch v Komárne, kde orchester za dobrý výkon obdržal osobitnú cenu poroty. Aktívna bola aj práca so speváckymi zbormi. Mikuláš Csaba prevzal vedenie mužského speváckeho zboru vo Fiľakove, založeného už v roku 1921 a od r. 1972 bol taktiež vedúcim ženského spevokolu pri Zväze žien v Radzovciach. Hilda Jurečeková bola v rokoch 1970 - 1974 členkou Krajského symfonického orchestra v Banskej Bystrici. Učitelia klavírneho oddelenia sa zapájali do práce ZPOZ pri MsNV vo Fiľakove. Celkove mimoškolská činnosť učiteľov školy bola rôznorodá a napomáhala kultúrnemu rozvoju mesta Fiľakovo. Významným krokom vpred bolo v tomto období organizovanie výchovných koncertov v sídle školy, ale i mimo nej. Ich cieľom bolo oboznámiť žiakov škôl s jednotlivými obdobiami vývoja hudby, so životom a tvorbou skladateľov a dejinami hudby. Žiaci ĽŠU sa v rámci týchto koncertov predstavili na ZDŠ slovenskej a maďarskej vo Fiľakove, v Radzovciach, Veľkých Dravciach, Lovinobani, Utekáči, SOU Buzitka a v Detskom domove Konrádovce.

            V rámci výchovných koncertov sa uskutočnili v tomto období 4 žiacke koncerty v Štátnych kúpeľoch Číž. Žiaci školy vystupovali taktiež v kultúrnych programoch mestských osláv, usporiadaných na počesť rôznych výročí.Počnúc rokom 1970 sa pravidelne usporadúval v spolupráci s profesormi košického konzervatória koncert bývalých absolventov školy, ktorí v tom období študovali na  uvedenej škole. Tieto koncerty mali dobrú odozvu a napomáhali ďalšiemu kvalitatívnemu rastu školy. V tejto tradícii škola pokračuje aj v súčasnosti.

            V roku 1970 v spolupráci s ONV OŠ škola nadviazala družbu so Štátnou školou v Nagybátonyi v Maďarsku. V rámci tejto družby sa v rokoch 1970 a 1971 uskutočnili výmenné koncerty žiakov a učiteľov škôl vo Fiľakove, Nagybátonyi a Pásztó. Výmena skúseností po odbornej stránke, vzájomná výmena prednesových skladieb umožnili spoznávať hudobnú kultúru a systém hudobného školstva obidvoch národov.

Koncerty žiakov a učiteľov Štátnej hudobnej školy v Nagybátonyi sa uskutočnili:

vo Fiľakove 28. mája 1970, 16. júna 1971 v Číži 30. mája 1970.

Koncerty žiakov a učiteľov ĽŠU vo Fiľakove sa uskutočnili:

v Nagybátonyi 6. - 7. júna 1970, 29. mája 1971 a v Pásztó 30. mája 1971.

           V týchto rokoch sa začali na školu vracať prví absolventi konzervatória z radov bývalých absolventov školy. Zlepšila sa kvalifikovanosť učiteľského kolektívu a postupne sa zvyšoval aj počet učiteľov. V šk. r. 1983 - 84 bolo na škole 17 učiteľov, z toho 14 kvalifikovaných. Spolupráca školy s miestnymi základnými a materskými školami sa v tomto období značne zlepšila. Učitelia ĽŠU úzko spolupracovali s učiteľkami materských škôl pri výbere talentovaných detí pre štúdium na ĽŠU. Každoročne sa uskutočňovali ukážkové vystúpenia žiakov ĽŠU pre deti materských škôl.

            Ďalej sa rozvíjala mimoškolská činnosť. Pravidelnými sa stali vystúpenia žiakov školy na podujatiach, organizovaných rôznymi organizáciami v meste a okolí, uskutočňovaných na počesť jednotlivých výročí.

            Pravidelne sa uskutočňovali žiacke koncerty, z ktorých možno spomenúť pamätný koncert, usporiadaný 21. decembra 1976 pre žiakov a pedagógov SOU z Charkova.

            Novým momentom v histórii školy bolo založenie žiackej dychovej hudby 1. októbra 1981. Nakoľko v dychovom oddelení nebol dostatočný počet žiakov, do dychovej hudby boli zaradení aj žiaci z ostatných oddelení, ktorí sa učili hru na niektorý z dychových alebo bicích nástrojov ako obligátny nástroj. Práca v začiatkoch bola mimoriadne náročná, ale výsledky sa dostavili na verejných vystúpeniach a koncertoch.

            V školskom roku 1988/89 žiacka dychová hudba postúpila do krajského kola súťaže žiackych dychových hudieb ĽŠU. I keď sa neumiestnila na ocenených miestach, samotná jej účasť  bola vynikajúcim výsledkom práce učiteľov, ktorí ju viedli. S prácou žiackej dychovej hudby sa spájali v rokoch 1986-1988 sústredenia žiakov na Látkach, organizované v spolupráci so ZK ROH pri n.p. Kovosmalt.

              Dychová hudba pre nedostatok žiakov v dychovom odbore zanikla v roku 1989.

             V roku 1985 bol na škole založený literárno - dramatický  odbor.

              V polovici 80-tych rokov zvyšujúci sa počet žiakov a nepriaznivé podmienky výtvarného odboru súrili  riešiť priestorové problémy školy. Toto sa podarilo, keď sa susedná maďarská škôlka odsťahovala do novej budovy a škola dostala jej priestory. Po rekonštrukčných prácach od šk.r. 1988 - 1989 už tu pokračovalo vyučovanie výtvarného odboru a hudobnej teórie.

November 1989 priniesol zmeny aj do života ľudových škôl umenia. Prvou z nich bolo, že od r.1990 sa premenovala aj fiľakovská ĽŠU na Základnú umeleckú školu.

            K poslednej významnej zmene v organizácii školy došlo od 1. 7. 2002, odkedy sa zriaďovateľom školy stalo mesto Fiľakovo a škola získala štatút samostatného právneho subjektu.

 

            VÝTVARNÝ ODBOR

            Výtvarný odbor bol na škole otvorený až po 15 rokoch existencie školy, v školskom roku 1968 - 1969, teda podstatne neskôr, ako na väčších ĽŠU. I keď záujem o štúdium v tomto odbore bol už dlhšie, neboli pre jeho existenciu ešte vytvorené vhodné podmienky.

            V prvých rokoch po otvorení výtvarného odboru stáli pred vedením školy tri prioritné úlohy: zabezpečiť dostatočný počet žiakov, stabilizovať odbor po stránke pedagogického zabezpečenia a zabezpečiť vhodné priestory pre výuku. V roku otvorenia, t.j. v roku 1968 sa na štúdium  prihlásilo 15 žiakov a prvou vyučujúcou bola p. Eva Gallová. V tomto roku sa výtvarný odbor vyučoval v koncertnej sále, v nasledujúcom školskom roku bola výtvarnému odboru pridelená miestnosť v priestoroch bývalej ZDŠ maď. pod Fiľakovským hradom, ktorá už od začiatku svojimi skromnými priestormi účelom odboru nevyhovovala.

            Napriek nepriaznivým podmienkam sa učitelia odboru snažili obsiahnuť čo najviac výtvarných techník v grafike, modelovaní, maľbe a dekoratívnych prácach. Žiaci sa svojimi prácami prezentovali na viacerých celoslovenských výtvarných súťažiach, poplatných svojej dobe, napr.: Pioniersky výtvarný a literárny Trenčín, ZSSR očami detí, Celoslovenská súťaž ĽŠU, Súťaž s brannou tematikou, ale už v týchto rokoch boli oboslané i medzinárodné súťaže, napr. Grafika v Toruni v Poľsku a žiaci prinášali pre školu prvé ocenenia. Okrem súťaží sa pravidelne zúčastňovali i výstav v meste Fiľakovo, napr. v škol. roku 1983/84 výstavy História Fiľakova v Novohradskom múzeu, v škol. rokoch 1985/86 a 1986/87 výstav v ZK ROH Fiľakovo pod názvom Rok mieru či Deň múzeí.

            V týchto rokoch sa postupne vystriedali viacerí interní a externí pedagógovia: Ivan Hronec, Darina Dupanová, Mgr. Jela Pavlovičová, Dušan Krnáč, Eva Völgyiová, Mgr. Mária Drozdová, Mgr. Ivan Bystriansky.

            Od roku 1987 vyučoval odbor interne Mgr. František Mráz, externe Milena Filipová, od roku 2000 aj Mgr. Viera Málišová, Mgr.art. Alfréd Balázs, Mgr.art. Jana Bialová a externe Mgr. Edita Mrázová. Od roku 1987, kedy sa počet žiakov v odbore pohyboval v priemere okolo 70, začal počet žiakov postupne stúpať i zásluhou toho, že nevyhovujúce priestory pod hradom i v ZŠ Školská (1987/88) nahradili vlastné priestory v budove rekonštruovanej bývalej MŠ, ktorá sa od školského roku 1988/89 stala súčasťou ĽŠU a výrazne vyriešila dovtedy skromné priestorové pomery. V roku osláv dosiahol počet žiakov výtvarného odboru rekordný počet 131, zároveň však pri tomto trende nárastu žiakov i potrebu opäť riešiť problém vyhovujúcich priestorov na vyučovanie, čo sa pri súčasnom stave finančných prostriedkov v rezorte školstva javí ako úloha temer neriešiteľná.

            Z iniciatívy pedagógov výtvarných odborov ZUŠ novohradsko-gemerského regiónu bol verejnosti sprístupnený I. ročník spoločnej putovnej prehliadky prác žiakov výtvarných odborov ako nesúťažná konfrontácia snažení pedagógov i žiakov pri hľadaní nových výrazových prostriedkov detskej tvorby v školskom roku 1995/96. Po prvých ročníkoch sa forma prehliadky ustálila ako bienále, striedajúc sa s inými odbormi ZUŠ. V škol. roku 1998/99 sa uskutočnil II. ročník, v škol. roku 2000/2001 III. ročník. V čase osláv 50. výročia založenia ZUŠ Fiľakovo (máj 2003) je cťou našej školy, že môže uvítať už IV. ročník prehliadky pod názvom „PALETA MLADÝCH UMELCOV“, na ktorej sa mimo prác našich žiakov prezentujú i žiaci z nasledovných ZUŠ: Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Revúca, Rožňava, Tisovec, Modrý Kameň.

Okrem obosielania súťaží či iných nesúťažných výstav žiaci výtvarného odboru úzko spolupracujú i s inými kultúrnymi inštitúciami v meste, pre ktoré pripravujú rôzne propagačné materiály, alebo sa podieľajú svojimi dielami priamo pri realizácii ich umeleckých projektov.

Pravidelne už roky pripravujú plagáty pre kultúrne programy (vianočné vystúpenia, stava, podieľajú sa na scénografii týchto vystúpení, dlhodobo úspešná je spolupráca s divadelnými súbormi pre ktoré pripravujú spolu s pedagógmi scénografiu, kostýmy, plagáty.

           

            LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

            Literárno-dramatický odbor bol na škole založený v školskom roku 1985/86 s počtom žiakov 23 a jeho prvým vyučujúcim bol Dušan Krnáč, ktorý zároveň vyučoval výtvarný odbor. Po jeho odchode odbor vyučovali externe ďalší učitelia z maďarských ZŠ - Eva Kerekešová, Klára Szabová, Eva Nagyová, Gabriela Tóthová, Petronela Baková a  Szvorák Zsuzsanna

            V školskom roku 1990/91 boli otvorené i dve oddelenia pre slovenských žiakov, ktoré vyučovali externe Mgr. Agnesa Bystrianska a Mgr. Edita Mrázová.

            LDO - maďarské skupiny mali viaceré vystúpenia vo Fiľakove a okolitých obciach. Divadelný súbor mladších žiakov (p.uč. Kerekešová) „PÖTTYÖM“ získal 1. miesto na okresnej prehliadke v Radzovciach a postúpil do celoslovenského kola v Dunajskej Strede - Duna menti tavasz.

            Starší žiaci divadelného súboru „ZSIBONGÓ“ (p.uč. Szvorák) vystúpili na Novohradskom župnom festivale v meste Nagybátony v Maďarsku, odkiaľ postúpili do vyššieho kola v Budapešti, kde sa umiestnili na 2. mieste.

            Poslednú slovenskú skupinu mladších žiakov v škol. roku 1992/93 vyučovala externe Mgr. Barbora Strapková.

V nasledujúcom školskom roku už LDO otvorený nebol z organizačných dôvodov.

 

 

FOTO