Výtvarný odbor

Vyučovacie predmety:
kresba
mažba
grafika
modelovanie - priestorové vytváranie
dekoratívne činnosti
počítačová grafika
vybrané state z teórie umenia.

Učitelia výtvarného odboru zabezpečia tematické výstavy z prác žiakov v priestoroch školy
/mesačne/, absolventskú výstavu a podža požiadaviek mestských kultúrnych organizácií sa žiaci vo VO zapoja do príprav rôznych kultúrnych podujatí.
Podža osobitných pokynov, ktoré škola v priebehu školského roka dostane, sa budú žiaci podieža svojimi prácami na rôznych celoslovenských, ako aj medzinárodných súažiach
Žiacke práce sú vystavované na paneloch v priestoroch školy aj mimo nej v meste a mesačne sú obmieňané. Polročne sa konajú triedne výstavy a interné podujatia. Výtvarný odbor sa zapája do školských, mestských, okresných, celoslovenských a medzinárodných súaží. Výstavy prác žiakov výtvarného odboru sú súčasou každého koncertu hudobného odboru a väčšieho vystúpenia. Práce žiakov slúžia ako podklady pre plagáty, pozvánky, programy.


Képzőművészeti tanszak

Tantárgyak:
rajz,
festészet,
grafika,
modellálás – térbeli alkotás,
dekoratív tevékenységek,
számítógépes grafika,
fejezetek a művészet történetéből


A képzőművészet-tanárok (havonta) állítanak össze az iskola termeiben tematikus
kiállításokat a tanulók műveiből, elkészítik a végzősök kiállítását, valamint a városikulturális
intézményekkel együttműködve a diákok bekapcsolódnak különféle kulturális eseményekbe
előkészítésébe.
Az iskolaév közben érkező propozíciók szerint a tanulók műveikkel országos és nemzetközi
versenyeken vesznek részt.
A művek az iskola épületében és a város különböző helyein tekinthetők meg, az
összeállítások havonta változnak. Félévente kerül sor osztálykiállításokra és belső
rendezvényekre. A képzőművészet szakos tanulók munkái bizonyos formában minden iskolai
koncerten vagy más nagyobb rendezvényen jelen vannak, Plakátok, meghívók,
programfüzetek grafikai alapját képezik.