Povinné zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie informácií na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Sídlo: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo

Právna forma: škola s právnou subjektivitou, rozpočtová organizácia, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu.

Spôsob zriadenia: Základná umelecká škola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo 98601v zmysle čl. XI. §-u 63 ods. 3, písm. b a čl. XII. §-u 4, ods. 2, písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a uznesenia
Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 30/B/c) zo dňa 20.06.2002 bola zriadená Mestom
Fiľakovo ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01.07.2002.

IČO: 37833651
DIČ
: 2021671487

Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Gášpárová

Zástupca riaditeľa školy: --

Zriaďovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo

Primátor mesta: Mgr. Attila Agócs, PhD.

Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry: Základnú umeleckú školu riadi riaditeľ školy - štatutárny orgán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ školy.
Riaditeľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, výchovno-vzdelávaciu činnosť, za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti ZUŠ
a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom ZUŠ.

Škola je rozpočtovou organizáciou mesta Fiľakovo v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ktorá v právnych vzťahoch
vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Základná umelecká škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku základného
umeleckého školstva pre predprimárne, primárne vzdelanie, nižšie sekundárne vzdelávanie
žiakov, pre študentov II. stupňa a štúdium pre dospelých. Poskytuje základné umelecké
vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných
školách a konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým
alebo umeleckým zameraním.

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa školy – organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. K úseku riaditeľa patrí – riaditeľ – štatutárny orgán organizácie, zástupca riaditeľa, škodová a odškodňovacia komisia, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná komisia. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých záležitostiach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy. Zástupca riaditeľa je vedúci pedagogického útvaru. Jeho kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo, (ďalej len „ZUŠ-MAI“).

Pedagogický úsek – k pedagogickému úseku patrí pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, úsek primárneho umeleckého vzdelávania, predmetové komisie, učiteľský zbor, dočasné poradné orgány, komisie. Ich kompetencie a právomoci sú podrobne rozpracované v organizačnom poriadku ZUŠ-MAI Záhradnícka 2a, Fiľakovo.

Technicko-hospodársky úsek – patrí sem účtovníčka, administratívna pracovníčka, referentka pre PAM, technik BOZP, technik, upratovačky. Ich rozsah pôsobnosti je podrobne rozpracovaný v organizačnom poriadku ZUŠ-MAI Záhradnícka 2a, Fiľakovo.


Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

Telefonicky: 047/43 819 26, 0918 679 422
Osobne: riaditeľstvo ZUŠ-MAI, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo
Poštou: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo
Elektronickou poštou: zusfilakovo@gmail.com

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkýchžiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať

ZUŠ - MAI v zmysle zákonač. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je povinná dodržiavať tieto lehoty:
• do 5 dní (§7 ods.1) – odkaz na už zverejnenú informáciu
• do 5 dní (§15 ods.1) – postúpenie žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícii
• do 8 pracovných dní (§17 ods.1) – vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácii a do
15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme
podľa §16 ods.2 písom. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty
(§17 ods.2 zákona)
• bezodkladne (§17 ods.3) – oznámenie predĺženia lehoty a dôvodov, ktoré viedli k jej
predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa §17 ods.2 citovaného zákona
Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne.
ZUŠ – MAI je povinná sťažnosť prešetriť a vybaviť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť
doručená.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie:

Ak ZUŠ-MAI žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom do 15 dní od doručenia rozhodnutia písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto podania opravného prostriedku:

Odvolanie sa podáva na adresu Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Lehota podania opravného prostriedku:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby a odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z.

Spôsob podania opravného prostriedku:

písomne, elektronickým prostriedkom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ústne do zápisnice.

Z odvolania musí byť zrejmé: kto odvolanie podáva, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, dôvody odvolania, návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ-MAI, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo rozhoduje zriaďovateľ školy Mesto Fiľakovo ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia do školy. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia: Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Podanie žiadosti o sprístupnenie informácií:

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.
Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

Je potrebné, aby žiadosť obsahovala:

- identifikáciu povinnej osoby - komu je žiadosť určená
- identifikáciu žiadateľa - kto žiadosť podáva - oprávnená osoba - žiadateľ
- určenie požadovanej informácie - predmet žiadosti
- určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené napr. e-mailom, poštou, telefonicky a pod.

Spôsob podania žiadosti o informáciu:

- ústne: v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod.
- písomne: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo
- telefonicky: 047/43 819 26, 0918 679 422
- elektronicky: zusfilakovo@gmail.com

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: všetky úkony bez poplatkov.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

- Ústava SR

- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ. SŠ s ŠZ v znení neskorších predpisov

- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 138/2004 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- zákon č. 311/2002 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

- zákon č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Organizačný poriadok  pdf

Pracovný poriadok  pdf