Od 1. 9. 2019 ZMENA ŠKOLNÉHO - TU POZRIEŤ


Škola vznikla v roku 1953 ako Závodná hudobná škola. Od roku 2002 je jej zriaďovateľom mesto Fiľakovo a škola má štatút samostatného právneho subjektu. Školu navštevujú žiaci z mesta Fiľakova a okolitých obcí okresu Lučenec a Rimavská Sobota.

 
Vyučovanie na škole prebieha v čase od 10:00 do 18:00 hod - podľa rozvrhu hodín žiakov.
 
                                                    ŠKOLSKÝ PORIADOK


ZUŠ vo Fiľakove poskytuje základné umelecké vzdelanie v nasledovných odboroch:
 
HUDOBNÝ ODBOR
- 4 ročníky štúdia druhého stupňa pre žiakov stredných škôl
- Štúdium pre dospelých
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 11 215/2003 s platnosťou od 01. 09. 2004.

- Primárne umelecké vzdelanie 1B - prvý stupeň, prvá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 2B - prvý stupeň, druhá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 2015 - 6346/5841; 1 - 10AO s platnosťou od 01. 09. 2015
 
Na škole je možné študovať hru na nasledovných hudobných nástrojoch:
- klavír
- keyboard
- akordeón
- husle
- dychové nástroje
- spev
- gitara
- bicie nástroje

Okrem hudobnej teórie sa učia žiaci aj štvorručnú hru na klavíri, nástrojové duá, triá, inštr. sprievod,
komornú hru, hru v súboroch, komorný spev.
 
VÝTVARNÝ ODBOR
- 4 ročníky štúdia druhého stupňa pre žiakov stredných škôl
- Štúdium pre dospelých
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č.11 215/2003 s platnosťou od 01.09.2004

- Primárne umelecké vzdelanie 1B - prvý stupeň, prvá časť, žiaci 1. až 4. ročníka
- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 2B - prvý stupeň, druhá časť, žiaci 1.až 5. ročníka
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 2015 - 6346/5841; 1 - 10AO s platnosťou od 01. 09. 2015
 
Vyučovacie predmety:
- kresba
- maľba
- grafika
- modelovanie - priestorové vytváranie
- dekoratívne činnosti
- počítačová grafika

 

ŠKOLSKÝ AKTÍV PRI ZUŠ-MAi Fiľakovo
VÝBOR:              Katalin Földi
                            Renata Flachbartová
                            Andrea Németh Bozó
                            Bc. Andrea Ivanová


VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Učitelia na začiatku školského roka zavedú do žiackych knižiek záznam o bezpečnosti a vnútornom poriadku školy. O tomto zázname informujú všetkých žiakov, ktorí ho dajú potvrdiť svojim rodičom.
Zodpovední: všetci triedni učitelia
Rodičov problematických detí zavolať vždy podľa potreby a o pohovore vytvoriť písomný zápis s uvedením termínu a výsledku pohovoru. Zápis svojim podpisom potvrdia obe prítomné strany, t.j. - rodič aj triedny učiteľ.


RADA ŠKOLY:

Predseda:             Mgr. art. Jana Bialová za ped. zam.
Členovia:              Gejza Jakab za ped. zam.
                            Peter Csaba za neped. zam.
                            Norbert Kelemen za rodičov
                            Eva Bodzášiová Mártonová za rodičov
                            Tünde Kósik za rodičov
                            Kristína Gášpárová za rodičov
                            Mgr. Zsuzsanna Szvorák za mesto
                            Alexander Mede za mesto
                            Róbert Eibner za mesto
                            Ladislav Szakó za mesto

Súhrn činností rady školy je uvedený vo VVČ správe školy.


UMELECKÁ RADA ŠKOLY:                          
Predseda:             Mgr. Katarína Gášpárová
Členovia:              Mgr. art. Jana Bialová
                            Mgr. art. Kobela Patrik
                            Bodorová Angelika
                            Mgr. A. Oláh