ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – MŰVÉSZETI ALAPISKOLA
Záhradnícka2a, 986 01 FIźAKOVO
uskutoční


PRIJÍMACIE SKڊKY
15. mája a 25. júna 2019
od 13,00 do 17,00 hod.

ZUŠ-MAI v školskom roku 2019/2020 otvára nasledovné odbory:

HUDOBNÝ ODBOR
- hra na klavíri
- hra na keyboarde
- hra na husliach
- hra na akordeóne
- hra na gitare
- spev
- hra na dychové nástroje
- hra na bicích nástrojoch

VÝTVARNÝ ODBOR
-kresba
- mažba
- grafika
- dekoratívne činnosti
- modelovanie

TANEČNÝ ODBOR
V priebehu štúdia sa žiaci okrem tanečnej prípravy naučia rôzne techniky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Dramatické a slovesné oddelenie

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastni prijímacích skúšok v daných termínoch, kontaktujte
prosím riaditežstvo ZUŠ-MAI ohžadom možností prijatia v mesiacoch máj-jún.
Ďažšie informácie: www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, alebo osobne NA RIADITEźSTVE ŠKOLY!A ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – MŰVÉSZETI ALAPISKOLA,
Kertész utca (Záhradnícka) 2a, 986 01 Fülek – Fižakovo,

FELVÉTELI vizsgáira 2019. május 15-én és június 25-én,
13,00–17,00 óra között kerül sor a következő szakokra:

ZENE TANSZAK
-zongora
-keyboard
-hegedű
-harmonika
-gitár
-ének
-fúvós hangszerek
-ütős hangszerek

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK
-rajz
-festészet
-grafika
-dekoráció
-modellezés

TÁNC TANSZAK
Tanulmányaik során a tanulók a táncelőkészítésen túl különféle technikákat sajátítanak el

IRODALMI-DRAMATIKUS TANSZAK
Dráma osztály

Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a felvételin a kiírt időpontokban,
kérjük a szülőket, lépjenek kapcsolatba az igazgatósággal és érdeklődjenek a későbbi,
május-június folyamán esedékes felvétel lehetőségéről.
További infók: www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, vagy személyesen az ISKOLÁBAN!