Oznamy pre rodičov a žiakov


Zvolanie pléna Školského aktívu, t.j. rodičov všetkých žiakov školy na 21.09.2018 o 15,30 do koncertnej sály ZUŠ-MAI


A Szülői Szövetség plénumának gyűlésére 2018. szept. 21-én, 15,30 órakor kerül sor a MAI koncerttermében. (Program: választás az iskolatanácsba)Podľa zákona č. 596/2003, Vyhlášky MŠ SR 291/2004 a 230/2009 uplynie 27. 10. 2018 funkčné obdobie súčasnej Rade školy – jej zloženiu. Preto je potrebné uskutočniť voľby do RŠ nielen za pedagogických pracovníkov a nepedagogických pracovníkov, ale
i zvoliť tajným hlasovaním 4 zástupcov rodičov s dostatočným predstihom, t.j. podľa Štatútu RŠ č. 6 ods. 8. najneskôr do 10 dní pred uplynutím volebného obdobia.

Nové zloženie RŠ teda bude: 2 pedag. pracovníci, 1 nepedag. pracovník, 4 volení zástupcovia rodičov a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Z tohoto dôvodu Vám oznamujem že je potrebné, aby sa rodičia školy, t.j. plénum Školského aktívu zišlo v uznášaniaschopnej forme a tajným hlasovaním zvolilo svojich zástupcov ro RŠ. (o čom je potrebné vyhotoviť zápisnicu z ktorej 1 kópiu alebo exemplár bude
potrebovať Rada školy s informatívnym charakterom, resp. vyrozumenie podľa nej a zvolených osobách). Výbor ŠA a riaditeľstvo teda zvoláva plénum ŠA na 21.09.2018 o 15,30 do koncertnej sály ZUŠ-MAI.