Oznamy pre rodičov a žiakov


Z
ÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – MŰVÉSZETI ALAPISKOLA
Záhradnícka2a, 986 01 FIĽAKOVO
uskutoční

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
15. mája a 25. júna 2019
od 13,00 do 17,00 hod.

ZUŠ-MAI v školskom roku 2019/2020 otvára nasledovné odbory:

HUDOBNÝ ODBOR
- hra na klavíri
- hra na keyboarde
- hra na husliach
- hra na akordeóne
- hra na gitare
- spev
- hra na dychové nástroje
- hra na bicích nástrojoch

VÝTVARNÝ ODBOR
-kresba
- maľba
- grafika
- dekoratívne činnosti
- modelovanie

TANEČNÝ ODBOR
V priebehu štúdia sa žiaci okrem tanečnej prípravy naučia rôzne techniky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Dramatické a slovesné oddelenie

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok v daných termínoch, kontaktujte
prosím riaditeľstvo ZUŠ-MAI ohľadom možností prijatia v mesiacoch máj-jún.
Ďaľšie informácie: www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, alebo osobne
NA RIADITEĽSTVE ŠKOLY!