Literárno-dramatický odbor
Dramatické a slovesné oddelenie


Predmety napr.:
dramatická príprava
umelecký prednes
dramatika a slovesnos
pohyb
práca v súbore
základy dram. tvorby
dejiny dram. tv.
sólový dram. prejav
poetika

atď.

Žiaci literárno-dramatického odboru budú účinkova na koncertoch hudobného odboru, na triednych seminároch, školských podujatiach a samostatných verejných vystúpeniach.


Dramatikus-irodalmi tanszak

Tantárgyak pl.:
drámaelőkészítő
előadóművészet
dramatika és szóbeliség
mozgáskultúra
csoportmunka
drámai alkotások alapjai
drámatörténet
egyéni kifejezésmód
poétika

stb.

A drámaszakos diákok az iskola zenés rendezvényein, osztályszemináriumokon,
egyéb nyilvános rendezvényeken lépnek fel.