Literárno-dramatický odbor:
Dramatické a slovesné oddelenie


Predmety napr.:
dramatická príprava
umelecký prednes
dramatika a slovesnosť
pohyb
práca v súbore
základy dram. tvorby
dejiny dram. tv.
sólový dram. prejav
poetika

atď.

Žiaci literárno-dramatického odboru budú účinkovať na koncertoch hudobného odboru, na triednych seminároch, školských podujatiach a samostatných verejných vystúpeniach.