Od 1. 9. 2016 ZMENA ŠKOLNÉHO - TU POZRIEŤ


Škola vznikla v roku 1953 ako Závodná hudobná škola. Od roku 2002 je jej zriaďovateľom mesto Fiľakovo a škola má štatút samostatného právneho subjektu. Školu navštevujú žiaci z mesta Fiľakova a okolitých obcí okresu Lučenec a Rimavská Sobota.

 
Vyučovanie na škole prebieha v čase od 10:00 do 18:00 hod - podľa rozvrhu hodín žiakov.
 
                                                    ŠKOLSKÝ PORIADOK


ZUŠ vo Fiľakove poskytuje základné umelecké vzdelanie v nasledovných odboroch:
 
HUDOBNÝ ODBOR
- 4 ročníky štúdia druhého stupňa pre žiakov stredných škôl
- Štúdium pre dospelých
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 11 215/2003 s platnosťou od 01. 09. 2004.

- Primárne umelecké vzdelanie 1B - prvý stupeň, prvá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 2B - prvý stupeň, druhá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 2015 - 6346/5841; 1 - 10AO s platnosťou od 01. 09. 2015
 
Na škole je možné študovať hru na nasledovných hudobných nástrojoch:
- klavír
- keyboard
- akordeón
- husle
- dychové nástroje
- spev
- gitara
- bicie nástroje

Okrem hudobnej teórie sa učia žiaci aj štvorručnú hru na klavíri, nástrojové duá, triá, inštr. sprievod,
komornú hru, hru v súboroch, komorný spev.
 
VÝTVARNÝ ODBOR
- 4 ročníky štúdia druhého stupňa pre žiakov stredných škôl
- Štúdium pre dospelých
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č.11 215/2003 s platnosťou od 01.09.2004

- Primárne umelecké vzdelanie 1B - prvý stupeň, prvá časť, žiaci 1. až 4. ročníka
- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 2B - prvý stupeň, druhá časť, žiaci 1.až 5. ročníka
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 2015 - 6346/5841; 1 - 10AO s platnosťou od 01. 09. 2015
 
Vyučovacie predmety:
- kresba
- maľba
- grafika
- modelovanie - priestorové vytváranie
- dekoratívne činnosti
- počítačová grafika

LITERÁRNO-DRAMATATICKÝ ODBOR
Dramatické a slovesné oddelenie
- 4 ročníky štúdia druhého stupňa pre žiakov stredných škôl
- Štúdium pre dospelých
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 11 215/2003 s platnosťou od 01. 09. 2004.

- Primárne umelecké vzdelanie 1B - prvý stupeň, prvá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 2B - prvý stupeň, druhá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 2015 - 6346/5841; 1 - 10AO s platnosťou od 01. 09. 2015

Vyučovacie predmety:

dramatická príprava
umelecký prednes
dramatika a slovesnosť
pohyb
práca v súbore
základy dram. tvorby
dejiny dram. tv.
sólový dram. prejav
poetika

atď.

TANEČNÝ ODBOR
- 4 ročníky štúdia druhého stupňa pre žiakov stredných škôl
- Štúdium pre dospelých
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 11 215/2003 s platnosťou od 01. 09. 2004.

- Primárne umelecké vzdelanie 1B - prvý stupeň, prvá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 2B - prvý stupeň, druhá časť, žiaci 1.až 4. ročníka
UČEBNÉ PLÁNY MŠ SR č. 2015 - 6346/5841; 1 - 10AO s platnosťou od 01. 09. 2015

Vyučovacie predmety:
tanečná príprava
klasický tanec
ľudový tanec
kreatívny tanec
tanečná prax
džezový tanec
historický tanec
atď.

 

ŠKOLSKÝ AKTÍV PRI ZUŠ-MAi Fiľakovo
VÝBOR:

                              Mgr. Ingrid Nagyová
                              Denisa Pócsaová
                              Veronika Svetová
                              Ildikó Hámorová
                              Jarmila Tyralová
                              Tímea Kovácsová

ROZŠÍRENÁ RADA:

                              Kristína Hanyusová         - trieda Mgr. Edita Balázsová
                              Monika Liptáková          - trieda Mgr. Katarína Gáspárová
                              Attila Mag                      - trieda Gejza Jakab
                              Anna Pastierovičová       - trieda Zuzana Kenyerešová DiS.art.
                              Jarmila Tyralová              - trieda Mgr. František Mráz
                              Mirka Melicherová         - trieda Mgr. Anton Oláh
                              Andrea Ivanová              - trieda Mgr. Katarína Švoňavská
                              Monika Györgyová         - trieda Agnesa Tóthová DiS.art.
                              Agnesa Vaculčiaková      - trieda Mgr. Véghová
                              Gabriela Mitterová          - trieda Alexander Bozó
                              Mgr. Monika Molnárová - trieda Peter Fehér

VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Učitelia na začiatku školského roka zavedú do žiackych knižiek záznam o bezpečnosti a vnútornom poriadku školy. O tomto zázname informujú všetkých žiakov, ktorí ho dajú potvrdiť svojim rodičom.
Zodpovední: všetci triedni učitelia
Rodičov problematických detí zavolať vždy podľa potreby a o pohovore vytvoriť písomný zápis s uvedením termínu a výsledku pohovoru. Zápis svojim podpisom potvrdia obe prítomné strany, t.j. - rodič aj triedny učiteľ.

RADA ŠKOLY:

 
Predseda:             Mgr. art. Jana Bialová za pg. zam.
Podpredseda:       Monika Liptáková za rodičov
Tajomník:             Eva Lavičková za nepg. zam.
Členovia:              Gejza Jakab za pg. zam.
                            Attila Mag za rodičov
                            Monika Györgyová za rodičov
                            Anna Pastierovičová za rodičov
                            Mgr. Zsuzsanna Szvorák za mesto
                            Vladimír Cirbus za mesto
                            Róbert Eibner za mesto
                            Ladislav Szakó za mesto

UMELECKÁ RADA ŠKOLY:
                            
                             Mgr. Katarína Gášpárová - predsedkyňa, zástupkyňa školy
                             PhDr. Zorán Ardamica, PhD. riaditeľ školy
                             Mgr. K. Švoňavská, vedúca PK pre klavírne oddelenie
                             Mgr. A. Oláh, vedúci PK pre ostatné nástroje
                             Mgr. art. Jana Bialová, vedúca VO
                             Mgr. Monika Tóthová, vedúca LDO
                             Robert Galant, vedúci TO